Page 5 - Els investigadors de l'aigua
P. 5

Bon viatge, Malgastator,      Subinspectora,
        segueix el corrent i        sospitós                  Bon treball, activat
        trobaràs una sorpresa        en camí.                  pla de contenció.
        allà baix.                                   Recondueixin l’aigua a
                                                embassaments i preses.

                             INFORMACIÓ            ENIGMA       ETAPA NÚM. 2                           L’AIGUA PROCEDENT DEL MEDI NATURAL  Detectada presència
                           ÉS CONDUÏDA A LES ETAP, ESTACIONS  de bacteris en les
        TRACTAMENT.              DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE, ON ÉS  anàlisis de control de
            EL PROCÉS          SOTMESA A UN ATENT PROCÉS DE NETEJA,   laboratori.
        DE L’AIGUA POTABLE.        DESINFECCIÓ I CONTROL QUE LA FA APTA PER
                               AL CONSUM HUMÀ.

       Ahhh, les ETAP, m’encanten!  Benvinguts, detectius. Estem
       Tanta organització i   molt preocupats. Les últimes              Bé, observem
       control, tants processos  mostres agafades detecten la             detingudament, tot
       per aconseguir que l’aigua  presència de bacteris, encara           sembla en ordre...
       compleixi els exigents  que ningú no ha pogut alterar
       controls de qualitat.   els dipòsits. És un misteri.
                                     Ummm, aleshores
                                     el problema ha de
                                     ser aquí dins, al
                                     laboratori.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10