Page 7 - Els investigadors de l'aigua
P. 7

Tot en ordre als dipòsits,  Confirmat, equip,  Mostres d’aigua recollides.    Gràcies, equip, què
      nivells satisfactoris.   vigilància de seguretat  Tot en ordre des del laboratori. faríem sense vosaltres!
                   controlada.
                            INFORMACIÓ           ENIGMA       ETAPA NÚM. 4                            DES DELS DIPÒSITS, L’AIGUA  Detectat un consum
                                           excessiu localitzat en un
                             ÉS CONDUÏDA A TRAVÉS
         DISTRIBUCIÓ             D’UNA COMPLEXA XARXA DE    punt concret de la ciutat:
        COM ARRIBA L’AIGUA A          CANONADES PER ARRIBAR A    Carrer de l’Exemple, 30.
       LES NOSTRES AIXETES?          LES NOSTRES CASES, HOSPITALS,
                             ESCOLES, INDÚSTRIES...
      Visualització amb ulleres
      d’escàner, analitzant                               Sospitosos detectats.
      localització.                                   Increïble, sembla que no
                                               coneixen els consells de
                                               la cura de l’aigua.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12